Tiếng Việt English

Giấy sần dày các loại!

làm khung giấy dựng, nền tranh, nền thiệp,...

1